ESTATUTS ESTATUTOS					


       CAPITOL I.- Definicions
       CAPITULO I.-Deficiniciones

Article 1er.- Amb la denominació "DIGIGRUP-EA3" es consti-
       tueix a Tarragona una associació de radioafec-
       cionats, creada a l'empara de les disposicions
       reguladores de les associacions civils.
       Tindrà capacitat i personalitat jurídica prò-
       pies i es regirà pels presents Estatuts, la
       normativa legal aplicable i els acords de l'As-
       semblea General.
       La duració de DIGIGRUP-EA3 és indefinida.
Artículo 1º.- Bajo la denominación "DIGIGRUP-EA3" se consti-
       tuye en Tarragona una asociación de radioafi-
       cionados, creada al amparo de las disposiciones
       reguladoras de las asociaciones civiles.
       Tendrá capacidad y persolidad jurídica propias
       y se regirá por los presentes Estatutos, norma-
       tiva legal aplicable y los acuerdos de la Asam-
       blea General.
       La duración de DIGIGRUP-EA3 es indefinida.

Article 2on.- L'indicatiu d'estació de cinquena categoria
       que sigui atorgat a l'Associació pel Departa-
       ment  de  Concessions  del  Ministeri  de
       Transports i Comunicacions, serà el que s'uti-
       litzi en totes les seves transmissions.
Artículo 2º.- El indicativo de estación de quinta categoría
       que sea otorgado a la Asociación por el Depar-
       tamento de Concesiones del Ministerio de Trans_
       portes y Comunicaciones, será el que se utilice
       en todas sus transmisiones.

Article 3er.- L'entitat DIGIGRUP-EA3 fixa el seu domicili
       social a Sabadell c/Gustavo Adolfo Becquer, 12,
       2òn. pis.
       No es considerarà canvi de domicili social, el
       trasllat dins de la mateixa població.
Artículo 3º.- La Entidad DIGIGRUP-EA3 fija su domicilio so-
       cial en Sabadell c/Gustavo Adolfo Becquer, 12,
       2º piso.
       No se considerará cambio de domicilio social,
       el traslado dentro de la misma población.

Article 4rt.- L'àmbit d'actuació de DIGIGRUP-EA3 serà prin-
       cipalment tot el territori de Catalunya.
Artículo 4º.- El ámbito de actuación de DIGIGRUP-EA3 será
       principalmente todo el territorio de Cataluña.

       CAPITOL II.-Dels fins
       CAPITIULO II.-De los fines

Article 5è.- DIGIGRUP-EA3 es una societat cultural no lu-
       crativa, i els seus fins son:
       A) Promoure l'estudi i la investigació dins de
       la  radioafecció, de la tecnologia digital
       aplicada a les comunicacions radiades.
       B) Representar als seus socis davant els orga-
       nismes de l'administració pública i d'altres
       entitats públiques, sense manllevar però, el
       dret que els assisteix de fer-ho per ells ma-
       teixos.
       C) Representar als seus socis davant d'altres
       entitats amb finalitats anàlogues, fins i tot
       d'àmbit internacional.
       D) Complir i fer complir als seus membres la
       legislació vigent en matèria de radioafecció,
       segons la reglamentació tant nacional com in-
       ternacional de telecomunicacions.
       L'associació s'ha de regir, per la legislació
       composta,en general,pel Reglament de Radiocomu-
       nicacions(BOE núms 119 a 157 de 19.5.1987i ss.)
       i, en particular, per l'Ordre de 21 de març de
       1986,per la qual s'aprova el Reglament d'Esta-
       cions d'Afeccionats (BOE núm.92 de 17.4.1986),
       i la Resolució de la Direcció General de Teleco-
       municacions de 13 de febrer de 1987 que els de-
       senvolupa (BOE núm. 46 de 23.2.1987).
       E) Cooperar amb l'Autoritat en matèria de ra-
       dioafecció, quan ho requereixi.
Artículo 5º.- DIGIGRUP-EA3 es una sociedad cultural no lu-
       crativa, y sus fines son:
       A) Promover el estudio y la investigación den-
       tro de la radioafición de la tecnología digi-
       tal aplicada a las comunicaciones radiadas.
       B) Representar a sus socios ante los organis-
       mos de la administración pública y otras enti-
       dades públicas, sin menoscabo del derecho que
       les asiste de hacerlo por ellos mismos.
       C) Representar a sus socios ante otras entida-
       des con análogas finalidades, incluso de ámbi-
       to internacional.
       D) Cumplir y hacer cumplir a sus miembros la
       legislación vigente en materia de radioafición
       según la reglamentación tanto nacional como
       internacional de telecomunicaciones.
       La asociación debe regirse por la legislación
       compuesta,en general por el Reglamento de Radio-
       comunicaciones (BOE núms.119 a 157 de 19.5.1987
       y ss.) y, en particular, por la Orden de 21 de
       Marzo de 1986, por la que se aprueba el Regla-
       mento de Estaciones de aficionados (BOE núm. 92
       de 17.4.1986) y la Resolución de la Dirección
       General de Telecomunicaciones de 13 de Febrero
       de 1987 que los desarrolla (BOE núm.46 de 23 de
       Febrero de 1.987).
       E) Cooperar con la Autoridad en materia de
       radioafición cuando así lo requiera

Article 6è.- Per a un millor compliment dels seus fins, i si
       així ho acorda el Consell Directiu, DIGIGRUP-
       EA3, podrà establir contractes de prestació de
       serveis recíprocs, amb d'altres entitats anà-
       logues i àdhuc podrà federar-se amb elles.
Artículo 6º.- Para un mejor cumplimiento de sus fines, y si
       así lo acuerda el Consejo Directivo, DIGIGRUP-
       EA3, podrá establecer contratos de prestación
       de servicios recíprocos, con otras entidades
       análogas e incluso federarse con ellas.

       CAPITOL III.-Dels socis
       CAPITULO III.-De los socios

Article 7è.- Els socis de DIGIGRUP-EA3 es constituiran en:
       A) FUNDADORS. Son socis fundadors tots aquells
       que subscriuen l'acta fundacional.
       B) NUMERARIS.Son les persones físiques,amb pos-
       sessió de llicència de radioafeccionat de les
       classes EA,EB i EC o equivalents,que ho sol.li-
       citin i siguin acceptats pel Consell Directiu.
       C) FAMILIARS. Amb les mateixes característiques
       que els numeraris, emparentats en primer grau
       amb  un soci fundador o numerari amb qui
       convisquin legalment en el mateix domicili.
       Llur sol.licitud haurà de disposar del vist i
       plau del parent associat i ésser acceptada
       pell Consell Directiu.
Artículo 7º.- Los socios de DIGIGRUP-EA3 se constituirán en:
       A) FUNDADORES. Son socios fundadores aquellos
       que suscriben el acta fundacional.
       B) NUMERARIOS. Son las personas físicas, en po-
       sesión de licencia de radioaficionado de las
       clases EA, EB y EC o equivalentes,que lo soli-
       citen y sean aceptados por el Consejo Directivo.
       C) FAMILIARES. Con las mismas características
       que los numerarios, con parentesco de primer
       grado con un socio fundado o numerario con el
       que convivan legalmente en el mismo domicilio.
       Su solicitud deberá disponer del visto bueno
       del pariente asociado y ser aceptada por el
       Consejo Directivo.

Article 8è.- La sol.licitud d'ingrés com a soci es presen-
       tarà per escrit, dirigida al President del
       Consell Directiu, qui ho presentarà a l'esmen-
       tat Consell per a resoldre la seva acceptació
       o denegació.
Artículo 8º.- La solicitud de ingreso como socio se presen-
       tará por escrito, dirigida al Presidente del
       Consejo Directivo, quien lo presentará al men-
       cionado Consejo para resolver su aceptación o
       denegación.

Article 9è.- Es perdrà la qualitat de soci:
       A) Per mort o extinció.
       B) Per voluntat pròpia de l'interessat, mani-
       festada per escrit.
       C) Per manca de pagament de les quotes socials
       acordades.
       D) Per  incompliment  dels Estatuts i dels
       acords adoptats pel Consell Directiu.
       E) Per qualsevol  acte o manifestació pública
       en perjudici de l'Entitat o dels seus fins.
 	   F) Els associats familiars, per baixa del
       parent  associat  numerari o fundador,  si
       consultats pel Consell Directiu, no manifesten
       el contrari, en quin cas automàticament rebran
       la consideració de socis numeraris a tots els
       efectes.
Artículo 9º.- Se perderá la calidad de socio:
       A) Por muerte o extinción.
       B) Por voluntad propia del interesado, manifes-
       tada por escrito.
       C) Por falta de pago de las cuotas sociales
       acordadas.
       D) Por incumplimiento de los Estatutos y de los
       acuerdos adoptados por el Consejo Directivo.
       E) Por cualquier acto o manifestación pública
       en perjuicio de la Entidad o de sus fines.
       F) Los asociados familiares, por baja del
       pariente numerario o fundador, si consultados
       por el Consejo Directivo no manifestasen lo
       contrario, en cuyo caso automáticamente tomaran
       la consideración de numerarios a todos los
       efectos.

Article 10è.- Tots els socis de DIGIGRUP-EA3 tindran el dret
       a fer servir i gaudir dels serveis de l'enti-
       tat i participar en tots els actes que s'orga-
       nitzin.
       Per a que un soci pugui utilitzar els equips
       de radiocomunicacions que pugui posseir l'as-
       sociació, caldrà que estigui en possessió del
       corresponent diploma d'operador expedit per
       l'Escola Oficial de Telecomunicacions.
       El  Consell Directiu regularà la forma  i
       vetllarà per la correcta utilització d'aquests
       equips.
       Serà facultat dels socis Fundadors, Numeraris i
       Familiars:
       A) Exercir el dret de veu i vot a l'Assemblea
       General de Socis.
       B) Elegir i ésser elegit per a càrrecs direc-
       tius.
       C) Exigir informació sobre qualsevol aspecte
       de la marxa de l'entitat.
       D) Les altres que resultin de la normativa le-
       gal, d'aquests Estatuts o del Reglament de Rè-
       gim Intern.
       E)  Els  associats familiars, gaudiran  de
       reducció en les quotes i, en contrapartida,
       compartiran  serveis de l'Entitat amb el seu
       parent, de la forma que determini el Consell
       Directiu.
Artículo 10º.-Todos los socios de DIGIGRUP-EA3 tendrán de-
       recho a utilizar y disfrutar de los servicios
       de la Entidad y participar en todos los actos
       que se organicen.
       Para que un socio pueda utilizar los equipos
       de radiocomunicaciones que pueda poseer la aso_
       ciación, será preciso que esté en posesión del
       correspondiente diploma de operador expedido
       por la Escuela Oficial de Telecomunicaciones.
       El Consejo Directivo regulará la forma y velará
       por la correcta utilización de estos equipos.
       Será  facultad  de los socios  Fundadores,
       Numerarios y Familiares:
       A) Ejercer el derecho de voz y voto en la Asam_
       blea General de Socios.
       B) Elegir y ser elegido para cargos directivos
       C) Exigir información sobre cualquier aspecto
       de la marcha de la entidad.
       D) Las otras que resulten de la normativa le-
       gal, de estos Estatutos o del Reglamento de
       Régimen Interno.
       E) Los asociados familiares disfrutarán de
       reducciones en las cuotas y, en contrapartida,
       compartirán servicios de la Entidad con su
       pariente en la forma que determine en Consejo
       Directivo.

Article 11è.- Son deures dels socis:
       A) Observar una conducta que doni prestigi a
       l'Entitat.
       B) Complir els Estatuts, el Reglament de Règim
       Intern i els acords del Consell Directiu.
       C) Abonar les quotes que siguin establertes.
       D) Observar un fidel compliment de la normati-
       va de radiocomunicació.
       E) Assistir a les Assemblees Generals.
Artículo 11º.-Son deberes de los socios:
       A) Observar  una conducta que prestigie a la
       Entidad.
       B) Cumplir los Estatutos, el Reglamento de Ré-
       gimen Interno y los acuerdos del Consejo Di-
       rectivo.
       C) Abonar las cuotas que se establezcan.
       D) Observar un fiel cumplimiento de la norma-
       tiva de radiocomunicaciones.
       E) Asistir a las Asambleas Generales.
       
       CAPITOL IV.-Dels òrgans de govern
       CAPITULO IV.-De los órganos de gobierno

Article 12è.- Son òrgans de govern de DIGIGRUP-EA3:
       A) L'Assemblea General de Socis.
       B) El Consell Directiu.
Artículo 12º.-Son órganos de gobierno de DIGIGRUP-EA3:
       A) La Asamblea General de Socios.
       B) El Consejo Directivo.

Article 13è.- L'Assemblea General de Socis, convocada i cons-
       tituïda en temps i forma,representa a la tota-
       litat dels associats i els seus acords son
       vinculants per a tots els socis.
       L'Assemblea Ordinària, es celebrarà dins dels
       primers tres mesos de cada any.
       Les Assemblees Generals de Socis podran ser:
       Ordinàries i Extraordinàries. Les Assemblees
       Generals de Socis, podran ser convocades:
       A) Les Ordinàries, pel President del Consell
       Directiu.
       B) Les Extraordinàries, pel President del Con-
       sell Directiu o quan així ho demanin per es-
       crit, un mínim del 25 per cent dels socis, en-
       tre fundadors, numeraris i familiars.
Artículo 13º.-La Asamblea General de Socios, convocada y
       constituida en tiempo y forma, representa a la
       totalidad de los asociados y sus acuerdos son
       vinculantes para todos los socios.
       Las Asambleas Generales de socios podrán ser:
       Ordinaria y Extraordinarias. Las Asambleas Ge-
       nerales de Socios podrán ser convocadas:
       A) Las Ordinarias,por el Presidente del Conse-
       jo Directivo.
       B) Las Extraordinarias, por el Presidente del
       Consejo Directivo, o cuando así lo pida por
       escrito, un mínimo del 25 por ciento de los
       socios  entre  fundadores,  numerarios  y
       familiares.

Article 14è.- Les Assemblees generals s'entendran vàlidament
       constituïdes quan hi assisteixi la majoria
       dels socis en primera convocatòria i sigui
       quin sigui el nombre d'assistents en segona
       convocatòria.
       Els acords de les Assemblees s'adoptaran per
       majoria  simple  dels  socis  presents  o
       representats excepte en els cassos en que
       aquests Estatuts o les lleis vigents exigeixin
       majoria qualificada.
       Seran facultats de les Assemblees Generals de
       Socis:
       A) Elegir els membres del Consell Directiu.
       B) Aprovar si s'escau, els comptes de l'any an-
       terior i els pressupostos presentats pel Con-
       sell Directiu.
       C) Resoldre qualsevol altre qüestió que per
       Llei, pels presents Estatuts o pel Reglament de
       Règim Intern els hi pertoqui.
Artículo 14º.-Las Asambleas generales se entendarán valida-
       mente constituidas cuando asista la mayoría de
       los socios en primera convocatoria y sea cual
       sea el número de asistentes en segunda convo-
       catoria.
       Los acuerdos de las Asambleas se adoptarán por
       mayoría  simple de los socios presentes o
       representados excepto en los casos en que,
       estos Estatutos o las leyes vigentes exijan
       mayoría cualificada.
       Serán facultades de las Asambleas Generales de
       socios:
       A) Elegir a los miembros del Consejo Directivo.
       B) Aprobar, si procede, las cuentas del año
       anterior y los presupuestos presentados por el
       Consejo Directivo.
       C) Resolver cualquier otra cuestión que por Ley,
       por los presentes Estatutos o el Reglamento
       de Régimen Interior les corresponda.

Article 15è.- El Consell Directiu de DIGIGRUP-EA3 es l'òrgan
       executiu i de govern de l'entitat, sense mes
       limitacions que les imposades per la Llei, pels
       estatuts i pel Reglament de Règim Intern. 
Artículo 15º.-El Consejo Directivo de DIGIGRUP-EA3 es el 
       órgano ejecutivo y de gobierno de la entidad, sin
       mas limitaciones que las impuestas por la Ley,
       por los Estatutos y por el Reglamento de Régi-
       men Interno.

Article 16è.- El Consell Directiu es composarà dels següents
       membres:
       A) El President
       B) El Vicepresident
       C) El Secretari
       D) El Tresorer
       E) Els Vocals Tècnics  designats directament
       pel President.
       Seran elegits per l'Assemblea General i es re-
       novaran per un període màxim de dos anys. No
       tindran  dret  a cap mena  de  retribució
       econòmica que no sigui la compensació de les
       despeses que hagin suportat per compte de
       l'Entitat en l'exercisi de llur càrrec.
Artículo 16º.-El  Consejo Directivo se compondrá de los
       siguientes miembros:
       A) El Presidente
       B) El Vicepresidente
       C) El Secretario
       D) El Tesorero
       E) Los Vocales Técnicos designados directamente
       por el Presidente.
  	  Serán elegidos por la Asamblea General y se
       renovarán por un período máximo de dos años. No
       tendrán derecho a ningún tipo de retribución
       económica que no sea la compensación de los
       gastos que hayan soportado en el ejercicio de
       su cargo.

Article 17è.- Son funcions del Consell Directiu:
       A) Executar i fer complir els acords de les
       Assemblees Generals de Socis.
       B) Interpretar els Estatuts i dictar les nor-
       mes complementàries d'acord amb el Reglament
       de Règim Intern, que seran legalitzades per la
       mes pròxima Assemblea General de Socis.
       C) Regular la forma i l'us que els socis puguin
       fer dels equips de radiocomunicació propietat
       l'entitat.
Artículo 17º.-Son funciones del Consejo Directivo:
       A) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de
       las Asambleas Generales de Socios.
       B) Interpretar los Estatutos y dictar las nor-
       mas complementarias de acuerdo con el Regla-
       mento de Régimen Interno, que serán refrendadas
       por la más próxima Asamblea General de Socios.
       C) Regular la forma i el uso que los socios
       puedan   hacer  de  los  equipos   de
       radiocomunicación propiedad de la Entidad.

Article 18è.- El President, a mes de la representació legal
       de DIGIGRUP-EA3, tindrà a títol enumeratiu i no
       limitatiu, les següents atribucions:
       A) Presidir les sessions dels òrgans de govern
       B) Convocar les Assemblees Generals i les reu-
       nions del Consell Directiu.
       C) Representar legalment a DIGIGRUP-EA3 davant
       de qualsevol autoritat, persona física o jurí-
       dica sense excepció i en tota mena d'afers, ac-
       tes i expedients, be siguin administratius, ju-
       dicials, civils o mercantils i té la facultat
       d'atorgar i revocar poders, en que delegui to-
       tal o parcialment les seves atribucions.
       D) Celebrar tota mena de contractes envers a
       bens mobles i immobles.
       E) Cessar, d'acord amb el Consell Directiu,qual-
       sevol membre del mateix que no compleixi degu-
       dament les seves funcions, la qual cosa consta-
       rà en l'acta corresponent.
       F) Obrir, seguir i cancel.lar comptes corrents
       i d'estalvis amb qualsevol tipus d'entitat fi-
       nancera, àdhuc amb el Banc d'Espanya, conjunta-
       ment amb el tresorer.
       G) Autoritzar amb el seu Vist-i-Plau les actes
       de quantes reunions es celebrin.
Artículo 18º.-El Presidente, además de la representación le-
       gal de DIGIGRUP-EA3, tendrá a título enumerati-
       vo y no limitativo, las siguientes atribuciones
       A) Presidir las sesiones de los órganos de go-
       bierno.
       B) Convocar las Asambleas Generales y las reu-
       niones del Consejo Directivo.
       C) Representar legalmente a DIGIGRUP-EA3 frente
       a cualquier autoridad, persona física o jurídi-
       ca sin excepción y en todo tipo de asuntos, ac-
       tos y expedientes, bien sean administrativos,
       judiciales, civiles o mercantiles y tiene la
       facultad de otorgar y revocar poderes en los
       que delegue total o parcialmente sus atribucio-
       nes.
       D) Celebrar toda clase de contratos para con
       bienes muebles e inmuebles.
       E) Cesar, de acuerdo con el Consejo Directivo,
       a cualquier miembro del mismo que no cumpla de-
       bidamente sus funciones, lo cual constará en
       el acta correspondiente.
       F) Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes
       y de ahorro con cualquier tipo de entidad
       financiera, incluso con el Banco de España,con-
       juntamente con el Tesorero.
       G) Autorizar con su Visto Bueno las actas de
       cuantas reuniones se celebren.

Article 19è.- Correspon al Vicepresident:
       A) Substituir al President en cas d'absència,
       malaltia o vacant.
       B) Totes aquelles funcions que li confii o
       delegui el President.
Artículo 19º.-Correspode al Vicepresidente:
       A) Sustituir al Presidente en caso de ausencia
       enfermedad o vacante.
       B) Todas aquellas funciones que le confíe o
       le delegue el Presidente.

Article 20è.- Correspon al Secretari:
       A) El control de la correspondència rebuda i
       la redacció de l'emesa, signant a tal efecte
       totes les cartes, citacions i notificacions.
       B) Redactar i signar les actes de quantes reu-
       nions i assemblees celebri l'entitat, amb el
       Vist-i-Plau del President.
       C) Redactar la Memòria.
       D) Custodiar el segell i la documentació de
       DIGIGRUP-EA3.
       E) Signar  certificacions i carnets amb el
       Vist-i-Plau del President.
Artículo 20º.-Corresponde al Secretario:
       A) El control de la correspondencia recibida
       y la redacción de la emitida, firmando a tal
       efecto todas las cartas, citaciones y notifica-
       ciones.
       B) Redactar y firmar las actas de cuantas reu-
       niones y asambleas celebre la entidad, con el
       Visto Bueno del Presidente.
       C) Redactar la Memoria.
       D) Custodiar el sello y la documentación de
       DIGIGRUP-EA3.
       E) Firmar  certificaciones y carnets con el
       Visto Bueno del Presidente.

Article 21è.- Correspon al Tresorer:
       A) Recaptar i custodiar, sota la seva responsa-
       bilitat, els fons de DIGIGRUP-EA3.
       B) Portar amb les formalitats corresponents,
       els llibres d'entrades i sortides de fons, ha-
       vent de conservar els justificants.
       C) Autoritzar, conjuntament amb el President,
       l'obertura i tancament de comptes corrents i
       d'estalvis i els ingressos i retirades de fons
       d'aquests comptes.
       D) Formalitzar, sometent-se a l'aprovació del
       Consell Directiu, el compte anual d'ingressos i
       despeses i elaborar-ne llur pressupost per al
       proper exercici, que haurà de sotmetre's a
       l'aprovació de l'Assemblea General.
       E) Informar al Consell Directiu de la marxa
       econòmica de l'entitat.
Artículo 21º.-Corresponde al Tesorero:
       A) Recaudar y custodiar bajo su responsabili-
       dad los fondos de DIGIGRUP-EA3.
       B) Llevar con las formalidades correspondien-
       tes, los libros de entradas y salidas de fondos
       habiendo de conservar los justificantes.
       C) Autorizar, conjuntamente con el Presidente,
       la apertura y cierre de cuentas corrientes y
       de ahorro y los ingresos y retiradas de fondos
       de estas cuentas.
       D) Formalizar, sometiéndose a la aprobación del
       Consejo Directivo, la cuenta anual de ingresos
       y gastos y elaborar su presupuesto para el
       próximo ejercicio que habrá de someterse a la
       aprobación de la Asamblea General.
       E) Informar al Consejo Directivo de la marcha
       económica de la entidad.

Article 22è.- Les funcions dels Vocals Tècnics, nomenats
       directament pel President, seran assignades
       per aquest i per allò que determine el Regla-
       ment de Règim Intern.
Artículo 22º.-Las funciones de los Vocales Técnicos nombra-
       dos directamente por el Presidente, serán asig-
       nadas por este y por lo que determine el Re-
       glamento de Régimen Interno.

       CAPITOL V - Del Règim econòmic
       CAPITULO V - Del Régimen económico

Article 23è.- L'entitat DIGIGRUP-EA3,no posseeix en el moment
       de la seva constitució cap bé.
Artículo 23º.-La entidad DIGIGRUP-EA3 no posee en el momen-
       to de su constitución ningún bien.

Article 24è.- Els recursos econòmics de DIGIGRUP-EA3, vindran
       donats per:
       A) Els ingressos pel cobrament de les quotes
       dels seus associats.
       B) Les donacions, llegats i subvencions que es
       facin al seu favor.
       C) Qualsevol  altre  aportació que rebi de
       l'Administració Pública, així com de qualsevol
       altre entitat pública o privada.
       D) Pel producte dels seus propis bens, serveis
       o inversions.
Artículo 24º.-Los recursos económicos de DIGIGRUP-EA3, ven-
       drán dados por:
       A) Los ingresos por el cobro de las cuotas de
       sus asociados.
       B) Les donaciones, legados y subvenciones que
       se hagan a su favor.
       C) Cualquier otra aportación que reciba de la
       Administración Pública, así como de cualquier
       otra entidad pública o privada.
       D) Por el producto de sus propios bienes, ser-
       vicios o inversiones.

Article 25è.- El pressupost anual de DIGIGRUP-EA3, serà de
       500.000 ptes. (CINC-CENTES MIL PESSETES).
Artículo 25º.-El presupuesto anual de DIGIGRUP-EA3, será de
       500.000 ptas. (QUINIENTAS MIL PESETAS).
       CAPITOL VI.-De la dissolució
       CAPITULO VI.-De la disolución

Article 26è.- L'acord de dissolució haurà d'ésser adoptat
       per una Assemblea Extraordinària de Socis, amb
       el vot favorable de, com a mínim, les dues ter-
       ceres parts dels socis assistents.
Articulo 26º.-El acuerdo de disolución habrà de ser adoptado
       por una Asamblea Extraordinaria de Socios, con
       el voto favorable de, como mínimo, las dos ter-
       ceras partes de los socios asistentes.

Article 27è.- En cas afirmatiu, es nomenaria una Comissió
(i darrer)  Liquidadora dels bens que posseeixi l'entitat.
       Ateses les obligacions contretes, l'excedent es
       donarà a l'entitat amb anàlogues finalitats
       que s'acordi i, alternativament, a l'organisme
       que determini la Generalitat de Catalunya.
Artículo 27º.-En caso afirmativo, se nombraría una Comi-
(y último)  sión Liquidadora de los bienes que posea la
       Entidad. Atendidas las obligaciones contraídas,
       el excedente se donará a la entidad con análo-
       gas finalidades que se acuerde y, alternativa-
       mente, al organismo que determine la Genera-
       litat de Cataluña.


DILIGENCIA per a fer constar que el text dels presents Estatuts
respon de forma fidel als aprobats a l'Assemblea Constituent 
celebrada a Tarragona (Tarragonès) amb data 5 de març de 1.989,
autoritzats per la Generalitat de Catalunya l'11 de juliol del
mateix any, modificats d'acord amb allò que fou aprobat en 
l'Assemblea General Extraordinària d'Associats, celebrada a 
Granollers (Vallès Oriental) amb data 27 de març de 1.994.

DILIGENCIA para hacer constar que el texto de los presentes 
estatutos refleja de forma fiel los aprobados en la Asamblea 
Constituyente celebrada en Tarragona (Tarragonès) con fecha 5 de
Marzo de 1.989, autorizados por la Generalitat de Catalunya el 
11 de Julio del mismo año, modificados de acuerdo a lo que se
aprobó en la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, 
celebrada en Granollers (Vallès Oriental) con fecha 27 de Marzo
de 1.994

EL PRESIDENT			EL SECRETARI
EL PRESIDENTE			EL SECRETARIO


Signat Firmado			Signat Firmado
ANTONI PLANAS i VILA	    FLORENTINO-VICENTE ALGILAGA 
                NAVARRETE
DIGIGRUP-EA3

Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Cata-
lunya amb el número 10996. Reconeguda per la Direcció General
de Telecomunicacions, com a Associació de Radioafeccionats
amb el número 036. NIF G-59030254.
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de
Cataluña con el número 10996. Reconocida por la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones, como Asociación de Radioaficio-
nados con el número 036. NIF G-59030254

Enrere